Cập nhật VBPL

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ Số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

24

th.07

Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.