Dịch vụ

Thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu

24

th.07

IPAC tư vấn thiết kế và bảo vệ bộ nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp  

Li-xăng, Chuyển nhượng

23

th.07

Li-xăng, Chuyển nhượng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Li-xăng, Chuyển nhượng tại Việt Nam và Quốc tế, bao gồm: Hợp đồng Li-xăng, Chuyển nhượng, nhượng quyền, chuyển giao công nghệ để chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu tài sản trí tuệ 

Xử lý vi phạm

10

th.07

Xử lý vi phạm

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Xử lý vi phạm tại Việt Nam và Quốc tế, bao gồm: Xử lý vi phạm, tranh chấp Nhãn hiệu, Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệp, Bản quyền                                           

Đăng ký

10

th.07

Đăng ký

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Đăng ký tại Việt Nam và Quốc tế, bao gồm: Đăng ký Nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp, Sáng chế, Bản quyền Sửa đổi gia hạn

Tra cứu

09

th.07

Tra cứu

Tra cứu khả năng đăng ký hoặc theo chủ sở hữu Nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp, Sáng chế, Bản quyền Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tra cứu tại Việt Nam và Quốc tế