Li-xăng, Chuyển nhượng

Li-xăng, Chuyển nhượng

5287

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Li-xăng, Chuyển nhượng tại Việt Nam và Quốc tế, bao gồm:

Hợp đồng Li-xăng, Chuyển nhượng, nhượng quyền, chuyển giao công nghệ để chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu tài sản trí tuệ 

Bình luận: