Cập nhật VBPL

TỔNG HỢP CÁC QUY CHẾ VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

20

th.08

Danh sách và link tải về các Quy chế Sở hữu công nghiệp Nguồn: website Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam  

TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

20

th.08

Tổng hợp Hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến Sở hữu trí tuệ Điều ước Quốc tế Bộ luật, Luật Nghị ĐỊnh, Thông tư

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ Số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

24

th.07

Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.