Cập nhật VBPL

Bãi bỏ 05 Nghị định lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

16

th.12

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 110/2021/NĐ-CP ngày 9/12/2021 bãi bỏ 13 văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ. Trong đó, bãi bỏ toàn bộ 05 Nghị định liên quan đến lĩnh vực Sở hữu trí tuệ - Nghị định 63/CP ngày 24/10/1996 quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp.- Nghị định 06/2001/NĐ-CP...

TỔNG HỢP CÁC QUY CHẾ VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

20

th.08

Danh sách và link tải về các Quy chế Sở hữu công nghiệp Nguồn: website Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam  

TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

20

th.08

Tổng hợp Hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến Sở hữu trí tuệ Điều ước Quốc tế Bộ luật, Luật Nghị ĐỊnh, Thông tư

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ Số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

24

th.07

Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.