Interbrand - Xếp hạng Thương hiệu toàn cầu tốt nhất 2020

Interbrand - Xếp hạng Thương hiệu toàn cầu tốt nhất 2020

1271

Zoom và Tesla lọt vào Bảng xếp hạng trong Báo cáo Thương hiệu Toàn cầu Tốt nhất năm 2020 của Interbrand

Amazon, Spotify và Netflix là một trong những thương hiệu lớn nhất trong bảng xếp hạng khi toàn thế giới nhiều nơi bị phong tỏa vì Covid

Microsoft vượt qua Google để lọt vào top thứ ba

Nguồn: Interbrand 

https://www.interbrand.com/newsroom/interbrand-reveals-2020-best-global-brands-report/

 

Bình luận: